25 Jan, 2022

Eesti Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna valimisplatvormi 2021-2025 põhiteesid

кеLinnamajandus ja keskkond
1. Jätkame uute töökohtade loomisele suunatud tegevust, arendades Kohtla-Järve tehnoparki.
2.Jätkame Keskkonnaameti ja tööstusettevõtetega koostööd, mis on suunatud õhu kvaliteedi parendamisele linnas.
3.Jätkame kvartalisiseste teede ja kõnniteede korrastamist ning remondi teostamist.
4.Jätkame korteriühistutute toetamist korteriühistutele kuuluvate hoonete ja territooriumi korrastamisel.
5.Jätkame linnaosade keskuste renoveerimist ja tänavavalgustuse remonti.
6. Teeme korda kõnniteed Vironia keskusest vanalinnani.
7.Uuendame bussipeatuste paviljonid.
8.Ohutuse tagamiseks ja vandalismijuhtumite arvu vähendamiseks paigaldame linnas täiendavad videokaamerad, samuti kiirusemõõtjad mõnedele teelõikudele.
9. Võtame kasutusele uued e-teenused linna elanikele.
10.Teeme korda linna territooriumil asuvate aiandusühistute juurde viivad teed.
10. Jätkame Raudi kalmistu teede kordategemist.
11.Jätkame algajate ettevõtjate nõustamist.
12. Jätkame ettevõtjate nõustamist Euroopa Liidu erinevatest fondidest toetuste saamise võimaluste kohta.
14.Jätkame koostööd partneritega linnaruumis innovaatiliste lahenduste elluviimisel, pakkudes toetust algajatele ettevõtjatele.
15.Koostöös erainvestoritega loome tingimused uue elamufondi rajamiseks.
16.Loome linnas õppesõiduplatsi.
17.Linna oluliste strateegiliste programmide ja dokumentide koostamisel arvestame linnaelanike arvamusega, sealhulgas monitooringute ja küsitluste tulemustega.
18.Jätkame osalemist keskkonnahoiule ja taaskasutusele suunatud projektides, jätkame jäätmete süvamahutite paigaldamist.
19.Teostame linna haljastuse uuendamist – iga vana maharaiutud puu asemele istutame 2 uut.
20.Koostame linna haljastuse programmi, mis on suunatud linna heakorrastatud parkide ning rohetsoonide loomisele kõikides linnaosades.

Haridus
21. Jätkame tööd uue Ahtme Huvi- ja vabaajakeskuse loomisel.
22. Ehitame uus Kesklinna Põhikooli hoone.
23. Jätkame koolide spordiväljakute renoveerimist.
24. Asendame Ahtme Põhikooli staadioni amortiseerunud kunstmurukatte uuega.
25. Jätkame lasteaedade renoveerimist (sh fassaaditööd).
26. Teostame Tammiku Põhikooli spordisaali renoveerimist.
27. Parendame koolide õpikeskkonda (koolihoonete ja staadionide renoveerimine, spordisaalide remont, koolide varustamine kaasaegsete õppevahendite ja IT-ga).
28. Soodustame eesti keele ja eesti keeles õpetatavate õpetajate värbamist.
29. Loome motivatsioonipaketi uute ja töötavate õpetajate jaoks.
30. Tagame võrdseid õppimis- ja arenguvõimalusi kõikidele linna õpilastele, sh hariduslike erivajadustega õpilastele.
31. Arendame ja toetame elukestvat õpet läbi koolide ja Täiskasvanute Gümnaasiumi koostöös kõrgharidus- ja kutseharidusasutustega.
32. Loome laste- ja noortesõbralikku arengukeskkonna.
33. Kindlustame laste individuaalsust, loovust ja mitmekesist arengut toetavat keskkonda.
34. Kindlustame kvaliteetset eesti keele õpet igas muukeelses lasteaias ja koolis läbi erinevate projektide ja programmide
35. Kindlustame uute õppekavade käivitamist linna huviharidusasutustes, arendame digipädevusi huvihariduses.
36. Tagame palgatõusu linna hallatavate haridusasutuste töötajatele.
37. Toetame noorte omaalgatust läbi noorte projektide realiseerimise ja noorte osaluskogu loomise, aitame ellu viia uusi ideid.
38. Loome Järve linnaosas noortekeskuse, käivitame mobiilse noorsootöö projekti.
39. Laiendame venekeelsetes koolides eesti keele kasutamise võimalusi läbi õppe- ja klassivälise tegevuse ning koostöö.
40. Jätkame õpilaste ettevõtlikkuse arendamist läbi Ettevõtliku Kooli programmi.

Kultuur ja sport
41. Tagame konkurentsivõimelist töötasu linna hallatavate kultuuriasutuste töötajatele
42. Kindlustame pidevat investeerimist spordi- ja kultuurirajatiste ehitusse ning renoveerimisse.
43. Jätkame spordirajatiste renoveerimist (Jäähall, vana Spordimaja, „Keemiku" staadion jne).
44. Teeme korda linna korvpalliväljakud.
45. Ehitame külalistemaja külalissportlaste ja linna külaliste jaoks.
46. Alustame linna pargi renoveerimise 3.etapiga (Pargi järve ja Jäähalli vaheline ala).
47. Alustame uue raamatukogukeskuse ehitamist Järve linnaosas.
48. Teostame remonditöid Vahtra Loomekeskuse spordisaalis.
49. Renoveerime Ahtme Kergejõustikuhalli katet.
50. Jätkame õuerajatiste ehitamist noorte vaba aja veetmise jaoks (pumptrackid, skateboard trackid jne)
51. Jätkuvalt toetame huviringide ja loominguliste kollektiivide tegevust.
52. Jätkame rahalist toetust spordiklubidele ning spordiürituste korraldamist.
53. Korraldame suvelaagreid linna lastele.
54. Arvestame erinevate sihtrühmade huvisid linnaürituste korraldamisel (eakad inimesed, lastega pered, noored jne).

Elu- ja sotsiaalkeskkond
55. Toetame lastega peresid: kindlustame lapse sünnitoetuse suurendamist kuni 300 eur, esimesse klassi mineva lapse toetuse (ranitsatoetuse) suurendamist kuni 200 eur.
56. Ehitame uued mänguväljakud, vabaajaplatsid ja vabaõhu spordiplatsid erinevates linnaosades.
57. Kindlustame koduteenuste osutamist ja laiendame teenuste spektrit
58. Jätkame tervisliku eluviisi edendamist ja riskirühmadele suunatud ennetustöö arendamist sotsiaalvaldkonnas.
59. Lammutame maha Vanurite Hooldekodu kasutamata tiiva, ehitame kõnniteed Hooldekodu ümber.
60. Alustame töid uue Sotsiaalmaja ehitamiseks Järve linnaosas.
61. Loome tasuta WI-FI tsoonid noorte vaba aja veetmise kohtades.
62. Tagame juurdepääsuvõimalused liikumispuuetega inimestele kõikidesse munitsipaalasutustesse.
63. Toetame sotsiaalsfääri vabatahtlike ühenduste loomist ja nende tegevust.
64. Pikendame tasuta sõidu aegu linna bussiliinidel eakate inimeste jaoks.
65. Jätkame pensionäride ja veteranide ühenduste tegevuse toetamist
66. Motiveerime noori spetsialiste tulema tööle linna asutustesse
67. Toetame ja nõustame erivajadustega laste lapsevanemaid
68. Õigeaegselt osutame vajalikku kvalifitseeritud abi abivajavatele peredele.
TEISED AINULT LUBAVAD, AGA MEIE TÄIDAME OMA LUBADUSED !
ке2
Valeri Korb, Eesti Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees